EN  GR  RU  CN Legal job openings in the public sector

Legal job openings in the public sector

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α΄
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνονται  δεκτές αιτήσεις για 11 κενές μόνιμες θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας  Α΄, Νομική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α16: €71.020, 73.640, 76.260, 78.880,  81.500, 84.120. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές  αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται  τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την  Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.


Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι  ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α)  Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται σ’ αυτόν, εκτελεί όλα τα καθήκοντα  Νομικού Λειτουργού, όπως η παροχή γνωμοδοτήσεων, η σύνταξη νομοθετημάτων  και νομικών εγγράφων και η ενώπιον των Δικαστηρίων εμφάνιση σε  υποθέσεις στις οποίες η Δημοκρατία είναι διάδικος.
(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο.
(2) Εξαετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α)  Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση  60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να  τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε  μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:
(1)  Άσκηση από δικηγόρο εργασίας νομικής φύσης, πιστοποιημένη από το Γενικό  Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στο Γραφείο του ή σε οποιοδήποτε Υπουργείο,  Ανεξάρτητο Γραφείο, Τμήμα ή Υπηρεσία θα θεωρείται, για τους σκοπούς του  παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, σαν άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(2) Στο παρόν Σχέδιο Υπηρεσίας ο όρος «δικηγόρος» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτό από τον περί Δικηγόρων Νόμο.
3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου  ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’  αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως  (Αρ. 3) του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται  άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη  των γενικών συμφερόντων του κράτους.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990  έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός  αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι  πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές  του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Για  να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα  πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των  αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο  δεν είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία  ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή  υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε  μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να  υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα  που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους  συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά  αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο  τηλέφωνο 22602571.

6. Αιτήσεις από  μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία  που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων  των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Show more
Show less

Tags: Jobs in Cyprus

POPULAR PRACTICES

© Lawyers in Cyprus. All Rights Reserved. Terms & Privacy Policy |